ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Πολιτεία στη προσπάθειά της να βάλει μία τάξη, στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθιέρωσε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο τόσο για την έκδοση άδειας λειτουργίας για τις Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας όσο και με το Νόμο 2518/97 που μεταξύ άλλων προβλέπει την έκδοση Προσωπικής Άδειας από την Αστυνομική Διεύθυνση κάθε Νομού για κάθε  φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να προσληφθεί ως υπάλληλος ιδιωτικής εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

Η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και εταιριών του εξωτερικού, εγνωσμένου κύρους και μεγάλης εμπειρίας, προκάλεσε με τις αναπόφευκτες συνεργασίες και ανταγωνισμούς, μετάδοση απαραίτητης τεχνογνωσίας και συνολική αναβάθμιση ικανότητας των εταιριών  του κλάδου.

 

Σχεδιασμός κανονισμού ασφαλείας

 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία και διαρκής βελτίωση ενός κανονισμού ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη, στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και στις απαιτήσεις της BLOCK SECURITY.

 

Η σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία των στελεχών της BLOCK SECURITY εγγυάται την ανάπτυξη λειτουργικών και αποτελεσματικών σχεδίων ασφαλείας για την πλήρη προστασία της εγκατάστασης και που θα υλοποιούνται με ομαλό τρόπο και με την ελάχιστη διατάραξη της καθημερινής εργασίας που θα λαμβάνει χώρα εντός αυτής. (σημαντικό βοήθημα για τα ανωτέρω είναι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα στους οποίους τα στελέχη μας είχαν αναλάβει αποκλειστικά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και τον προσώπων πολυεθνικής αθλητικής εταιρίας και άλλων μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών).

 

Είναι πολύ σημαντική η αρχική εκτίμηση και ο καθορισμός του ακριβούς  αντικειμένου του έργου φύλαξης το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες (πολιτικές-οικονομικές κ.α.) που παρουσιάζονται. Πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητές οι απαιτήσεις του πελάτη. Πρέπει επίσης να γίνει μία πλήρης, αλλά ρεαλιστική ανάλυση επικινδυνότητας, δηλαδή η εκτίμηση του ποιες δυνητικές απειλές και κινδύνους χρειάζεται να αντιμετωπίσει η BLOCK SECURITY για να εφαρμόζει επιτυχημένα το σχέδιο ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο ασφαλείας αφορά όλους τους ελέγχους και τις ενέργειες που θα αποφασίσει ο πελάτης σε συνεργασία με την BLOCK SECURITY για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των δυνητικών απειλών.

 

Η διαρκής παρακολούθηση από τα στελέχη της BLOCK SECURITY, της εφαρμογής  του κανονισμού ασφαλείας θα διαπιστώνει το βαθμό αποτελεσματικότητας και την έκταση τήρησης των ενεργειών που προβλέπονται σε αυτόν, θα ελέγχει την ετοιμότητα και εγρήγορση του προσωπικού και θα αποτρέπει φαινόμενα χαλάρωσης ή και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Ο εντοπισμός των όποιων αποκλίσεων από το κανονισμό ασφαλείας θα οδηγεί σε άμεση λήψη διορθωτικών ή και προληπτικών ενεργειών και διοικητικών μέτρων.

 

Επισημαίνεται όμως ότι η ανωτέρω διαρκής επόπτευση εξυπηρετεί πρόσθετα και το σκοπό της διαρκούς βελτίωσης και ανάγκης αναπροσαρμογής του κανονισμού ασφαλείας του πελάτη και των ενεργειών που περιέχονται σε αυτόν.

 

Ο κανονισμός ασφαλείας του πελάτη ουσιαστικά περιγράφει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η BLOCK SECURITY LTD, έναντι του πελάτη. Βασικοί σκοποί του κανονισμού ασφαλείας αποτελούν:

 

• Η αποτροπή παρείσφρησης (παράνομης εισόδου) στους χώρους και στα κτιριακά συγκροτήματα της εγκατάστασης για λόγους αποφυγής κλοπών, λεηλασιών, δολιοφθορών, βανδαλισμών ή πρόκλησης άλλων ζημιών

• Ο  διακριτικός έλεγχος των νόμιμα εισερχομένων και εξερχομένων προσώπων και οχημάτων  που εισέρχονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πελάτη

• Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων, πάγιων κοινωφελών υποδομών, δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροδότησης, φωτισμού κλπ που συνθέτουν την εγκατάσταση του κτιρίου και έγκαιρη επέμβαση και ενημέρωση αρμοδίων ιδιωτικών και κρατικών φορέων, για λόγους προστασίας της εγκατάστασης από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί κλπ) ή για λόγους επισκευής ζημιών που προκλήθηκαν από ατυχήματα ή και αστοχία υλικών υποδομών (βραχυκυκλώματα, κακή λειτουργία κυκλωμάτων κλπ) και υποβοήθησης στο έργο συντήρησης της εγκατάστασης

• Εξοπλισμός Φύλαξης: Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, υλικών, ρουχισμού και τεχνικών μέσων ή και συστημάτων θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες του πελάτη.

• Προσωπικό: Το προσωπικό εκτός από την εκπαίδευση που ήδη θα έχει θα εκπαιδεύεται και στον κανονισμό ασφαλείας του πελάτη για να κατανοεί πλήρως τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ανάγκες του πελάτη. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (επόπτες) θα παρέχει εκπαίδευση και θα εκτελεί ελέγχους. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι κάτοχος της άδειας προσωπικού ασφαλείας με βάση τις απαιτήσεις του Ν. 2518/97 και έχει εργασιακή σχέση με την  BLOCK SECURITY LTD.

• Αναφορές Περιστατικών και Ελέγχων: Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναφέρονται σε αντίστοιχα έντυπα.

• Αρχεία: Ο Κανονισμός Ασφαλείας και τα έντυπα που συμπληρώνουν οι φρουροί και οι επόπτες υπόκεινται σε ελεγχόμενη πρόσβαση. Τα συμβάντα καταγράφονται άμεσα και ελέγχονται τα στοιχεία που κατεγράφησαν ως προς την ακρίβειά τους.

• Απαιτήσεις για διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες (σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών προς άρση προβλημάτων, έρευνα αιτίων, παρακολούθηση υλοποίησης της σχετικής διορθωτικής κίνησης και της αποτελεσματικότητάς της, εντοπισμός πιθανών πηγών μη-συμμορφώσεων και προληπτικές κινήσεις)

• Απαιτήσεις για έλεγχο των αρχείων (τήρηση κατάλληλων αρχείων, ανάκτηση πληροφοριών, ασφάλεια αποθήκευσης και προσπέλασης, επάρκεια πληροφόρησης για το ποιος διαχειρίζεται τις σχετικές δραστηριοτήτες, χρόνοι διατήρησης των αρχείων)

• Επόπτευση: Το πρόγραμμα των εποπτειών της BLOCK SECURITY LTD συμπεριλαμβάνει στο σχετικό σχεδιασμό ελέγχους σε όλα τα παραπάνω τεχνικά θέματα και επίπεδα του έργου φύλαξης. Μέρος της εποπτείας αποτελεί σαφώς και η παρακολούθηση του προσωπικού την ώρα που εκτελεί ενέργειες που προβλέπονται από το κανονισμό ασφαλείας του έργου.

"Κανένα σύστημα όσο καλοσχεδιασμένο και αν είναι δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους προκαθορισμένους στόχους του παρά μόνο με τη αψεγάδιαστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων"

 

Γιώργος Φλέσιας, Block Security

BLOCK SECURITY  © 2014 |  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 122 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. +30 216 700 1919 - FAX: +30 216 700 5461